var galleryTemplate = 1;
Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

ITKM Meydan AVM Satışa Çıkarıldı

Mülkiyeti Kadıahmetoğulları’na ait olan

Mülkiyeti Kadıahmetoğulları’na ait olan ve TMSF Tarafından Fetö Operasyonları kapsamında el konulan ve inşaatı tamamlanan Isparta Meydan Avm Satışa çıkarıldı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (“Fon”) kayyım olarak atandığı Kadıahmetoğulları Asfalt İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ait mal, hak ve varlıklardan Fon Kurulu Kararı ile oluşturulan ve satışına karar verilen Markantalya AVM Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ile Isparta Meydan AVM Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, hakkındaki satış kararı Isparta’ya günün şoku olarak yansıdı.

TMSF’nin Resmi Gazetedeki ilanı şu şekilde;

TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Markantalya Avm ile Isparta Meydan Avm

Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” Satış Komisyonu Başkanlığından:

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (“Fon”) kayyım olarak atandığı Kadıahmetoğulları

Asfalt İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ait mal, hak ve varlıklardan Fon Kurulu Kararı ile

oluşturulan ve satışına karar verilen Markantalya AVM Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ile Isparta

Meydan AVM Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı

Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul

Edilmesine Dair Kanun’un 19 ve 20’nci maddeleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun

134’üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük

Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve

açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal

takyidatlardan ari olarak tek bir şartname ile ihale şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır.

MALİK

Kadıahmetoğulları Asfalt İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ

TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI

“Markantalya AVM ile Isparta Meydan AVM Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”; “Şartname”

ekinde detay bilgileri belirtilen mal, hak ve varlıklardan oluşmaktadır.

MUHAMMEN BEDEL

“Markantalya AVM ile Isparta Meydan AVM Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün

muhammen bedeli 3.950.000.000- (Üçmilyardokuzyüzellimilyon) TL’dir.

 TEMİNAT

İhaleye katılabilmek için sunulması gereken teminat tutarı 395.000.000-

(Üçyüzdoksanbeşmilyon) TL’dir. Teminat olarak; (a) nakit, (b) teminat mektubu ya da (c) T.C.

Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları ve T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller

sunulabilecektir.

(a) Teminatın nakit olarak sunulması halinde; “Fon”un T.C. Ziraat Bankası AŞ Levent

Şubesi nezdindeki IBAN: TR76 0001 0007 5306 2864 3883 23 no.lu TL hesabına “Markantalya

AVM ile Isparta Meydan AVM Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli” açıklaması ile

yatırılması gerekmektedir.

(b) Teminatın teminat mektubu olarak sunulması halinde; teminatın 5411 sayılı Kanun’un

3’üncü maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış TL cinsinden kesin ve süresiz teminat

mektubu olması gerekmektedir. Ancak Katılımcının doğrudan ya da dolaylı olarak yönetim,

denetim veya kontrolüne sahip olduğu bankalardan alınan teminat mektubu ihale teminatı olarak

kabul edilmeyecektir.

(c) Teminatın T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları ve T.C. Hazine Kefaletini

Haiz Tahviller olarak sunulması halinde; teminat cari değerinin %15 fazlası tutarında olan T.C.

Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları ve T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin “Fon” adına

blokede tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin sunulması gerekmektedir.

İHALEYE SON TEKLİF VERME TARİHİ

“Şartname”de belirtilen idari zarf içinde verilecek belgeler, üzerlerinde asıl veya kopya

olduklarını belirten kayıtlarla, 1 (bir) asıl ve 1 (bir) kopya olarak, mali zarf ise 1 (bir) asıl olarak,

en geç 05.12.2023 tarihi saat 16:00’ya kadar “Satış Komisyonu”na kapalı ve üzeri imzalı zarf

içinde elden teslim edilecek ve karşılığında sıra numaralı alındı belgesi verilecektir. Bu tarihten

sonra verilecek kapalı zarflar değerlendirmeye alınmayacaktır.

İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ

İhale 06.12.2023 tarihinde, saat 11:00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143

Esentepe/İstanbul adresindeki Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali

tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa

Liste”) oluşturulduktan sonra açık artırma aşamasına geçilecektir.

KATILIM ŞARTLARI

  1. “Yönetmelik”in 12’nci maddesinde belirtilen satışa iştirak edemeyecek kişiler ve işbu

ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kişiler ile

bu kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu gerçek ve tüzel kişiler,

doğrudan veya dolaylı olarak ihale sürecine katılamazlar.

  1. Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan

birden fazla tüzel kişi bir grup adına ihale sürecine doğrudan veya dolaylı olarak katılamazlar.

  1. Kayyımlık görevinin devam etmesi şartıyla 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında

Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul

Edilmesine Dair Kanun ile yasalaşan 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında

kayyımlık yetkisi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen Şirketler ile Fonun kayyım

atandığı Şirketler hariç olmak üzere FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında bulunduğuna veya Milli

Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı,

oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisaki veya irtibatı olan gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişilerde

ortaklığı bulunanlar ihale sürecine katılamazlar.

  1. “Şartname”de belirtilen diğer şartları yerine getirmeyenler.

İNCELEME

“Şartname” “Satış Komisyonu”nun Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresinde

bedelsiz olarak görülebilir ya da bedeli mukabilinde onaylı nüshası satın alınabilir. “Satış

Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi satın almak isteyenlerin, “Fon”un T.C. Ziraat Bankası

AŞ Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR25 0001 0007 5306 2864 3862 34 no.lu TL hesabına

60.000-(Altmışbin) TL’yi “Markantalya AVM ile Isparta Meydan AVM Ticari ve İktisadi

Bütünlüğü Şartname Bedeli” açıklaması ile yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden

teslim etmeleri gerekmektedir.

“Şartname”yi satın alanlar, “Şartname” ve eklerinin onaylı ve eksiksiz olup olmadığını

kontrol etmek ve bu belgeleri onaylı ve tam olarak teslim aldığına dair imzalı beyanda

bulunmakla yükümlüdür. Yatırılan “Şartname” bedeli hiçbir suretle iade edilmez.

“İhale Süreci”ne başvurmak isteyenlerin “Şartname” satın almaları gerekmekte olup, satın

alınan “Şartname”nin her sayfası paraflanıp son sayfası imzalanarak idari zarfla verilecek olan

diğer belgelerle birlikte “Satış Komisyonu”na teslim edilecektir.

Bilgi Odası kullanımı ve Tesis Ziyareti 01.11.2023 / 04.12.2023 tarihleri arasında

yapılabilecektir. Bilgi odası kullanımı ve tesis ziyaretinde bulunmak isteyen “Katılımcılar” “Satış

Komisyonu”na ıslak imzalı yazı ile müracaat edebilirler.

“Katılımcılar”, “Fon”un T.C. Ziraat Bankası AŞ Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR25

0001 0007 5306 2864 3862 34 no.lu TL hesabına 120.000 (Yüzyirmibin) TL’yi “Markantalya

AVM ile Isparta Meydan AVM Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Tesis Ziyareti ve Bilgi Odası

Kullanım Bedeli” açıklaması ile yatırarak dekont aslı ile imzaladıkları “Gizlilik

Taahhütnamesi”ni “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri ve “Şartname” satın almış olmaları

şartıyla “Markantalya AVM ile Isparta Meydan AVM Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” ile ilgili

elektronik ortamlarda hazırlanan bilgileri içeren uzaktan erişimli Bilgi Odasından ve Tesis

Ziyaretinden yararlanabilirler. Her ne sebeple olursa olsun tesis ziyareti ve bilgi odası kullanımı

için ödenmiş tutarlar iade edilmez.

İHALE USULÜ

İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle

gerçekleştirilecek olup, “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu”

“Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren “Katılımcılar” arasından açık

artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında

verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. En yüksek teklifin

muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasına katılan “Teklif Sahibi”

sayısının 3 ya da daha az olması halinde hepsiyle, açık artırma aşamasına katılan “Teklif Sahibi”

sayısının 3’den fazla olması halinde ise en yüksek ilk üç teklifi veren “Teklif Sahibi” ile ihaleye

pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilir. Teklifler peşin bedel olarak Türk Lirası

cinsinden verilecektir.

“Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık,

08.12.2023 tarihinde saat 11:00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul

adresindeki Konferans Salonunda yapılacaktır.

GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI

5411 sayılı Kanun’un 134’üncü maddesi ve “Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları

başlıklı 25’inci maddesi kapsamına giren borçların, ihalenin “Kurul” tarafından onaylanma

tarihine kadar “Yönetmelik” doğrultusunda işlemlerin tekemmül ettirilmiş olması ve 6758 sayılı

Kanun’un 20’nci maddesinin 2’nci fıkrası kapsamında bu borçların FETÖ/PDY terör örgütüne

aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olmayan kişilerle gerçek mal veya hizmet ilişkisine dayanması

şartıyla, “İhale Bedeli”nden ödenmesine karar vermeye “Kurul” yetkilidir.

5411 sayılı Kanun’un 134’üncü maddesi, 6758 sayılı Kanun’un 20’nci maddesinin 2’nci

fıkrası ve “Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25’inci maddesinde düzenlenen

şartlara uygun olmayan müracaatlar Fon tarafından dikkate alınıp ihale bedelinden ödenmez.

DİĞER HUSUSLAR

1- “Şartname”de belirtilen şekilde “İhale Bedeli” ve %20 oranında KDV, ihale sonucunun

“İhaleyi Kazanan”a bildirilmesini müteakiben “Kurul” onayında belirtilen şekilde ve sürede Türk

Lirası cinsinden ödenecektir.

2- İşbu ihale ilanının Resmî Gazete’de yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar,

duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle

yapılacaktır.

3- “Satış Komisyonu”nun “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak suretiyle

değiştirme hakkı saklıdır.

4- “Markantalya AVM ile Isparta Meydan AVM Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”

kapsamındaki aktif değer ve varlıklar üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs) bulunanların,

04.12.2023 tarihine kadar sıra cetveline esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri

gerekmektedir.

5- İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup, ihale ile ilgili her türlü

bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda

belirtilmiştir.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Markantalya AVM ile Isparta Meydan AVM Ticari ve İktisadi Bütünlüğü

Satış Komisyonu

Büyükdere Cad. No:143

34394 Esentepe – İstanbul

Tel : 0 212 340 20 40

0 212 340 24 29

0 212 340 22 58

0 212 340 14 87

0 212 340 20 59